icon face normal

icon instragram normal

Samfunnsfag (Programområde Språk, samfunnsfag og økonomi)

Denne fagpakken gir deg mulighet til å fordype deg i engelsk språk, samt aktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på forskjellige områder. Fokus er rettet mot samspillet mellom individ og samfunn, og viktige mål er å bidra til å utvikle toleranse, kritisk sans, reflekterte holdninger, evnen til å treffe bevisste valg og stimulere til aktiv innsats i samfunnet.

Vg1   Vg2   Vg3  
Norsk 4 Norsk 4 Norsk  6
    Historie 2 Historie 4
Fremmedspråk II/I+II* 4 Fremmedspråk II/I+II* 4 Fremmedspråk I+II* 5*
Kroppsøving 2 Kroppsøving 2 Kroppsøving 2
Naturfag 5     Religion 3
Matematikk (T/P**) 5 Matematikk (S1/2P**) 5/3** Matematikk (S2) 5
Engelsk 5 Psykologi 1 5 Psykologi 2 5
Geografi 2 Sosiologi og sosialantropologi 5 Politikk og menneskerettigheter 5
Samfunnsfag 3 Internasjonal engelsk 5 Engelsk litteratur 5
Sum 30       Sum 32/30 Sum 30

*De som ikke har 2. fremmedspråk fra ungdomsskolen, må ha fremmedspråk I+II også på Vg3. **De som velger 2P på Vg2 har ikke matematikk på Vg3.

 

Beskrivelse av programfag

Engelsk
Elevene velger 5 uketimer på Vg2 (Internasjonal engelsk) og 5 uketimer på Vg3 (Engelskspråklig litteratur og kultur).

I Internasjonal engelsk skal eleven utvikle kunnskapen om engelsk språkbruk og utvide språkkompetansen. I tillegg omfatter faget emner knyttet til internasjonalt samarbeid, kulturforståelse, litteratur, ulike typer medier og kulturytringer fra den engelskspråklige verden.

Faget Engelskspråklig litteratur og kultur deles inn i tre hovedområder: språk og språklæring, kommunikasjon og kultur, samfunn og litteratur. Faget skal øve opp evnen til å uttrykke seg skriftlig og muntlig, og omfatter også engelsk kultur- og språkutbredelse gjennom historien, samt det engelske språkets påvirkning på dagens internasjonale nyhetsbilde.

Psykologi
Faget undervises 5 ukertimer både på Vg2 og Vg3. På Vg2 gir faget en innføring i sentrale psykologiske emner og en orientering om viktige psykologiske forsknings- og anvendelsesområder og trekk ved den moderne psykologiens historie. Psykisk helse er i fokus både lokalt, nasjonalt og internasjonalt, og programfaget har som mål å gi basiskunnskaper om hva som hemmer og fremmer psykisk helse.

Sosiologi og sosialantropologi
Faget ser på hvordan sosialt samspill mellom enkeltindivider fungerer, og blant annet hvordan ulike sosiale grupper opptrer overfor hverandre. Sosialisering, kriminalitet, ulikhet og organisering av arbeid er noen av temaene som tas opp. Faget omhandler også studier av ulike kulturer i Norge og verden generelt, og hvordan sosiale forhold er kulturelt betinget.

Sosiologi og sosialantropologi er et svært anvendelig fag for alle samfunnsinteresserte elever, men kanskje spesielt for dem som har planer om å studerer humanistiske fag, som f.eks. sosiologi, sosialantropologi, juss, statsvitenskap, historie, markedsføring, journalistikk og medievitenskap. Faget undervises i 5 uketimer på Vg2. På Vg3 er det for mange naturlig å fortsette med programfaget politikk og menneskerettigheter.

Politikk og menneskerettigheter
Faget undervises i 5 uketimer på Vg3 og handler om politisk innflytelse og makt i Norge. Formelle trekk ved politisk virksomhet og massemedienes rolle som politisk aktør inngår som et av flere hovedområder. Andre emner er kontinuitet i, og brudd på, demokratiske tradisjoner og nødvendige betingelser for demokratisk deltagelse og demokratiske styreformer. Faget handler også om internasjonale politiske systemer, avtaler og aktører. Internasjonale samarbeidsformer og regionale og globale konflikter er også sentralt, ettersom dette omfatter problemstillinger knyttet til krig og fred, sikkerhet og miljø.

Et annet hovedområde er menneskerettighetenes verdigrunnlag som tar for seg utviklingen av menneskerettighetene og det etiske og juridiske grunnlaget for disse. Viktige erklæringer og konvensjoner i internasjonal politikk inngår i hovedområdet.

Til slutt ser man i faget på menneskerettighetene i politisk praksis, som f. eks. årsaker til brudd på menneskerettighetene, institusjoner som fremmer og håndhever menneskerettighetene og tiltak som kan forhindre brudd på menneskerettigheter.