icon face normal

icon instragram normal

Realfag (Programområde Realfag)

Dette er et tilbud til deg som er interessert i realfag, og som ønsker å kvalifisere deg til studier innenfor realfag, naturvitenskap og teknikk/teknologi. Som elev på realfaglinjen får du undervisning i bl.a. matematikk, kjemi, biologi og fysikk. Fagene som tilbys kvalifiserer for opptak til studier som medisin, veterinær, odontologi, farmasi og sivilingeniør. Det er viktig å være klar over at fagsammensetningen på realfaglinjen er krevende, og det er derfor nødvendig med gode forkunnskaper, sterk motivasjon og stor arbeidsinnsats.

Vg1         Vg2         Vg3  
Norsk 4         Norsk 4         Norsk  6
Naturfag 5   Historie 2   Historie 4
Fremmedspråk II 4   Fremmedspråk II 4   Religion 3
Matematikk (P/T)     5   Matematikk (R1/S1) 5   Matematikk (R2/S2) 5
Kroppsøving 2   Kroppsøving 2   Kroppsøving 2
Engelsk 5   Kjemi 1 5   Kjemi 2 5
Geografi 2   Geofag X 3   Fysikk 1 5
Samfunnsfag 3   Biologi 1 5      
Sum 30   Sum 30   Sum 30

 

Nyhet! Vi tilbyr realfagelever som ønsker det en time latinopplæring i uken, tilpasset begrepsbruken i naturvitenskapen.

 

Beskrivelse av programfag

Matematikk R1 og R2
Faget undervises med 5 uketimer på Vg2 og 5 uketimer på Vg3, og bygger på faget Matematikk T på Vg1. Dette gir grunnlag for videre studier innenfor naturvitenskap, medisin og økonomi. Faget omfatter bl.a. geometri, algebra, funksjonslære, derivasjon, integrasjon, sannsynlighetsregning og differensiallikninger.

Matematikk S1 og S2
Faget undervises med 5 uketimer på Vg2 og 5 uketimer på Vg3, og bygger på faget Matematikk T eller P på Vg1. Dette gir grunnlag for videre studier, først og fremst innenfor økonomi og samfunnsfag. Faget omfatter bl.a. algebra, funksjonslære, derivasjon, sannsynlighetsregning og lineær optimering.

Fysikk 1
Faget undervises med 5 uketimer på Vg3, og bygger på en del av emnene fra natur- og matematikkfagene på Vg1. Faget behandler bl.a. emner som bølgefenomener, atomfysikk, mekanikk, termofysikk, elektrisitet og astrofysikk.

Kjemi 1 og 2
Faget undervises med 5 uketimer på Vg2 og 5 uketimer på Vg3. Faget behandler emner som språk og metoder i kjemi, vannkjemi, syrer og baser, organisk kjemi, materialer og redoksreaksjoner.

Biologi 1
Biologi 1 undervises i 5 uketimer på Vg2 og gir biologisk fagkunnskap om mennesker og dyrs fysiologi, om genetikk, økologi, biologisk mangfold, celler og energiomsetning. Det er også et fag for elever som synes at bevissthet om natur og ressursbruk er viktig, og at naturvitenskapelige arbeidsmetoder er morsomt.

Geofag X
Geofag X undervises med 3 timer på Vg2 og bygger på naturdelen av fellesfaget geografi. Det beskriver og forklarer viktige sider av naturmiljøet rundt oss og prosesser som fører til endringer av bergarter, landformer og atmosfære. Et annet hovedtema er naturkatastrofer.